Dil-Broker

Usluge &
Brokerski poslovi

  • posredovanja u trgovini hartija od vrednosti
  • usaglašavanje knjige akcionara sa Centralnim registrom
  • usluge korporativnog agenta
  • savetovanja u procesu privatizacije
  • usluge finansijske analize

detaljnije »

Lokacija

Dil Broker a.d.

Brokersko dilersko društvo

Beograd
Terazije 43/IV

Info telefon

+381 11 32-35-902

Korisni linkovi

Rečnik pojmova

Berza - institucija finansijskog tržišta, na kojoj se organizovano trguje finansijskim instrumentima - hartijama od vrednosti ili robom.

Akcionar - fizičko ili pravno lice vlasnik jedne ili više akcija u akcionarskom društvu.

Akcija - vlasnička hartija od vrednosti koja glasi na deo osnovnog kapitala akcionarskog društva. Akcije mogu biti obične(akcija sa pravom glasa) i preferencijalne (akcija bez brava glasa).

Obveznica - dužničke hartije od vrednosti izdate u seriji koje imaocu daju pravo na isplatu nominalne vrednosti ili nominalne vrednosti s kamatom, kao i druga prava.

Blue chip - hartije od vrednosti jakih i stabilnih preduzeća

Broker - berzanski posrednik koji posluje po nalogu klijenta, posreduje u ime i za račun klijenta ili u svoje ime a za račun klijenta.

Izdavalac (emitent) - lice koje je izdalo hartije od vrednosti ili druge finansijske instrumente za koje se organizuje trgovanje na berzi.

Primarna trgovina - javna ponuda hartija od vrednosti u postupku izdavanja

Sekundarna trgovina - svaka prodaja i kupovina hartija od vrednosti koja se vrši nakon njihovog izdavanja

Indikativna cena - preovlađujuća cena odnosno cena na zatvaranju postignuta na predhodnom trgovanju određene hartije od vrednosti.

Zona fluktuacije - najveće dozvoljeno odstupanje cene od indikativne cene hartija od vrednosti,odnosno raspon cene u okviru kog je dozvoljeno zaključivanje transakcija na istom berzanskom sastanku.

Dividenda - prihod koji ostvaruju vlasnici običnih i preferencijalnih akcija

Finansijski derivati – izvedene hartije od vrednosti, gde je njihova vrednost izvedena iz odnosa prema nekom osnovnom insturmentu. Najpoznatiji finansijski derivati : fjučersi, forvordi, opcije, svopovi.

Investicioni fond - institucionalni investitor koji prikuplja novčana sredstva manjih individualnih investitora u zamenu za investicione jedinice fonda.

Kapitalni dobitak - oporeziva dobit koja predstavlja pozitivnu razliku između prodajne i kupovne cene imovine, odnosno njenog dela.

Kastodi banka - banka koja obavlja poslove vođenja računa hartija od vrednosti za račun klijenta i postupa po nalogu klijenta.

Komisija za hartije od vrednosti - nacionalni regulatorni organ sa ciljem regulisanja, nadzora i unapređivanja domaćeg finansijskog tržišta.