Dil-Broker

Usluge &
Brokerski poslovi

  • posredovanja u trgovini hartija od vrednosti
  • usaglašavanje knjige akcionara sa Centralnim registrom
  • usluge korporativnog agenta
  • savetovanja u procesu privatizacije
  • usluge finansijske analize

detaljnije »

Lokacija

Dil Broker a.d.

Brokersko dilersko društvo

Beograd
Terazije 43/IV

Info telefon

+381 11 32-35-902

Korisni linkovi

Postupak trgovanja

Trgovanje akcijama

Da bi naši klijenti mogli da trguju hartijama od vrednosti moraju da sklope Ugovor o posredovanju u trgovanju i Ugovor o otvaranju računa hartija od vrednosti sa DIL BROKER-om , a za to je potrebno obezbediti sledeću dokumentaciju:

domaće fizičko lice:

Kopiju lične karte kojoj nije istekao rok važenja

Kopiju Ugovora o otvorenom namenskom novčanom računu kod banke

Potpisano i overeno kod nadležnog suda Punomoæje ukoliko klijent ima punomoænika

domaće pravno lice:

Kopiju Izvoda ili Rešenja Agencije za privredne registre

Kopiju Ugovora o otvorenom namenskom novčanom računu kod banke

Uverenje o PIB-u

Kopiju lične karte lica ovlaščenog za zastupanje

OP obrazac (karton deponovanih potpisa)

strano fizičko lice:

Kopiju pasoša kome nije istekao rok važenja

Kopiju Ugovora o otvorenom namenskom novčanom računu kod banke

Kopiju Ovlašćenja poreskom punomoćniku

Potpisano i overeno kod nadležnog suda Punomoćje ukoliko klijent ima punomoćnika

Uverenje o otvorenom PIB-u

strano pravno lice:

Overenu Kopiju Izvoda iz evidencije nadležnog organa u zemlji klijenta ne stariju od 3 meseca

Kopiju Ugovora o otvorenom namenskom novčanom računu kod banke

Uverenje o otvorenom PIB-u

Kopiju Ovlaščenja poreskom punomoćniku

Kopiju pasoša lica ovlašćenog za zastupanje

Pored gore pomenute dokumentacije, PRODAVCI akcija moraju imati dokaz o broju akcija koji poseduju i one se prenosa na njihov vlasnički račun. Time se obezbeđuje pokrivenost njihovog naloga prodaje.

KUPCI akcija takođe moraju imati pokriven nalog kupovine, što znači da pored propisane dokumentacije dostavljaju brokeru i potvrdu banke o stanju na svom namenskom novčanom računu za kupovinu akcija.

U slučaju da se ispostavljeni nalog klijenta realizovao, klijent dobija u pisanoj formi obaveštenje o realizaciji. Za tri radna dana obavlja se saldiranje transakcije ( odnosno za tri radna dana kupac dobija akcije, a prodavac novac na svom namenskom računu za prodaju akcija).

Trgovanje obveznicama devizne štednje

Pored potrebne dokumentacije za otvaranje dosijea klijenta, potrebno je dostaviti i dokaz o otvorenom namenskom deviznom računu za trgovanje obveznicama devizne štednje kod domaće poslovne banke, Ugovor sa brokerom o otvaranju vlasničkog računa i Ugovor o posredovanju u trgovanju obveznica devizne štednje.

Nakon sklapanja ugovora o posredovanju klijent prenosi obveznice na svoj vlasnički račun kod brokerske kuæe (ukoliko prodaje obveznice), odnosno deponuje novac na svoj devizni namenski račun kod banke i dostavlja potvrdu o stanju na računu ( ukoliko kupuje obveznice).

Nakon realizacije transakcije potrebna su tri radna dana za saldiranje transakcije ( odnosno za tri radna dana kupac dobija obveznice, a prodavac novac na svom namenskom deviznom računu za prodaju obveznica).