Dil-Broker

Usluge &
Brokerski poslovi

  • posredovanja u trgovini hartija od vrednosti
  • usaglašavanje knjige akcionara sa Centralnim registrom
  • usluge korporativnog agenta
  • savetovanja u procesu privatizacije
  • usluge finansijske analize

detaljnije »

Lokacija

Dil Broker a.d.

Brokersko dilersko društvo

Beograd
Terazije 43/IV

Info telefon

+381 11 32-35-902

Korisni linkovi

Korporativni agent / prospekti

DIL BROKER AD svojim klijentima pruža usluge korporativnog agenta što podrazumeva sledeće poslove:

Usaglašavanje Knjige akcionara akcionarskog društva sa bazom podataka Centralnog ragistra, otvaranje emisionog računa, dodeljivanje ISIN broja i CFI koda, uknjižavanje emisije akcija;

Poslove vezane za listing i trgovanje na Beogradskoj berzi;

Poslovi vezani za kliring i saldiranje transakcija;

Kupovina i prodaja sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom;

Konsalting usluge u postupku novih emisija HOV klijenta;

Obaveštenje Centralnog registra o održanju Skupštine akcionara i dostavljanje zahteva za izdavanje jedinstvene evidencije o zakonitim imaocima akcija za potrebe održanja Skupštine;

Obavešetenje zakonitih imaoca o održanju Skupštine akcionara;

Obaveštenje zakonitih imaoca o pozivu za davanje zastupničke izjave;

Isplate dividende preko Centralnog registra u hartijama od vrednosti ili novcu;

Usluge vezane za ograničeno raspolaganje akcijama;

Povlačenje i zamena izdatih akcija u slučajevima predviđenim Pravilima poslovanja CRHOVKompanije za koje obavljamo posao Korporativnog agenta: